Ana sayfa » Tecvid Dersleri » 8. Ders – Hurûfu Mukattaa’nın Okunuşu

8. Ders – Hurûfu Mukattaa’nın Okunuşu

Hurûfu Mukattaa Nedir?

Kur’ân-ı Kerîm’de 29 sûrenin başında birbirinden bağımsız harflerden meydana gelen kelimelere huruf-u mukattaa denir.

Bunlardan üçü tek, dördü iki, üçü üç, ikisi dört ve ikisi de beş harflidir.

Harf kelimesinin çoğulu olan hurûf ile “kesilmiş, ayrılmış” anlamındaki mukattaa kelimesinden meydana gelen bir tamlamadır.

Mukattaa, “kesmek, bir şeyi bütününden ayırmak” mânasına gelen kat‘ kökünden türemiş bir sıfat olup söz konusu harfler kelimeyi oluştururken okundukları gibi değil kendi isimleriyle telaffuz edildiklerinden “bağımsız ve ayrı harfler” anlamında “hurûf-ı mukattaa” diye anılmıştır.

Bu harflere aynı sebeple hurûf-ı teheccî adı verildiği gibi sûrelerin ilk harflerini oluşturduklarından evâilü’s-süver ve fevâtihu’s-süver de denilmiş, ayrıca ne mânaya geldikleri veya bu sûrelerin başında hangi amaçla yer aldıkları kesin olarak bilinmediğinden hurûf-ı mübheme olarak da adlandırılmıştır.

Harfte oluşan Medd-i Lâzım’lar ile Kur’ân-ı Kerîm’de bazı sûre başlarında, bulunan ”Mukatta‘a Harfleri” ni kastediyoruz. Bu harfler yalın bir şekilde, harekesiz olarak yazılırlar ve bunların orijinal adlarını bilmek, sağlıklı bir okuyuş için gereklidir. ( الۤمۤ  Elif Lâm Mîm) gibi. Bu nedenle daha önce gördüğümüz bir tabloyu burada hatırlamakta yarar görüyoruz.

Hurufu Mukattaa Nasıl Okunur?

 

أَلِفْ بَا تَا ثَا
جِيمْ حَا خَا دَالْ
ذَالْ رَا زَايْ سِينْ
شِينْ صَادْ ضَادْ طَا
ظَا عَيْنْ غَيْنْ فَا
قَافْ كَافْ لاَمْ مِيمْ
نُونْ وَاوْ هَا يَا

 

 Tabloda görüldüğü gibi, bazı harflerin teleffuzu iki harften oluşmaktadır. (رَا), (يَا) gibi.   Bunlarda sadece medd-i tabii vardır.

Bazı harflerin teleffuzu da üç harften oluşmaktadır. Son harf her zaman cezimlidir.

Medd-i lâzım olan harfler, ortasında med harfi olanlardır.  (سِينْ), (قَافْ) gibi.

Bu durumda olan harflerin sadece bir kısmı Kur’an’daki Mukatta‘a Harfleri arasında yer almıştır.

Uygulanışı ile alakalı Med-i Lazım dersine göz atabilirsiniz.

Siz de fikrinizi belirtin